Vi använder kakor (inte de smarriga som du äter!) för att göra vår hemsida enkel + rolig att använda och spårar därför en del information från din webbläsare. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra några av dina inställningar så utgår vi ifrån att du tycker det går bra att vi använder kakorna.
Ett fel har inträffat….

Användarvillkor

PUL

Referens: PUL – Personuppgiftslagen, 1998:204

Personuppgifter är information kopplad till dig som person. Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet. Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer.

 

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Ella’s Kitchen värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

 

Så här behandlar Ella’s Kitchen dina personuppgifter

Ella’s Kitchen behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och till exempel sända dig nyhetsbrev eller erbjudanden. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. När personuppgifter lämnas ut för behandling för Ella’s Kitchens räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

 

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Ella’s Kitchen behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om registerutdrag eller spärr mot direktmarknadsföring ska vara undertecknad och skickas per post. En begäran om registerutdrag eller spärr mot direktmarknadsföring skall således skickas till:

Ella’s Kitchen Sverige
c/o Conaxess Trade Sweden AB

Löfströms allé 5

172 66 Sundbyberg

 

Gallring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

 

Säkerhet

De uppgifter som anförtros Ella’s Kitchen behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer inom Ella’s Kitchen, Conaxess Trade Sweden AB och leverantörer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Ella’s Kitchens arbetsgrupp utan ytterligare medgivande från dig som kund.

 

Allmänt

Vi reserverar oss för eventuella fel i till exempel prisinformation och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

 

Ett fel har inträffat….